Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nose Work Finland ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on suomenkielinen.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Nose Work –lajin harrastamista ja kouluttamista, sekä lajin koe- ja kilpailutoimintaa Suomessa. Nose Work on vuonna 2008 USA:ssa kehitetty harrastuslaji lähinnä koirille, mutta se sopii ja on sallittu myös muille eläinlajeille.

Nose Work -lajissa eläimet etsivät hajuaistinsa avulla ja ilmaisevat tiettyjä, säännöissä määrättyjä hajuja neljässä erilaisessa ympäristössä: – laatikkoetsintä – sisäetsintä – ulkoetsintä – ajoneuvoetsintä. Lajia voi harrastaa aktivointimielessä tai kilpailuihin tähdäten. Laji ei vaadi eläimeltä tai ohjaajalta erikoistaitoja, perushallinta on riittävä. Nose Workin perusajatuksiin kuuluu, että lajin tulee olla mukavaa tekemistä ja hauskaa sekä ihmisille että eläimille. Lajin henkeen kuuluu, ettei tiukkoja palkitsemiseen tai hallintaan liittyviä sääntöjä ole ja koulutusmenetelminä käytetään palkitsemiseen pohjautuvia menetelmiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja koulutustoimintaa, sekä järjestää luentoja, kilpailuja/kokeita ja muita vastaavia tapahtumia. Lisäksi yhdistys ylläpitää lajin kouluttaja- ja tuomarirekisteriä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

* kerätä jäsenmaksuja

* ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

* harjoittaa kustannustoimintaa

* järjestää kilpailuja, huvitilaisuuksia ja arpajaisia

* hankkia sponsoreita

* omistaa toimintaansa varten tarpeellista osakkeita tai kiinteää ja irtainta omaisuutta

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet valitaan kirjallisten hakemusten perusteella. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, jonka tulee olla yksimielinen hyväksyessään uuden jäsenen.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on 2 vuotta. Ensimmäisen vuoden toimineista hallituksen jäsenistä puolet ja toinen varajäsenistä eroaa arvan perusteella ja sen jälkeen on puolet jäsenistä ja toinen varajäsenistä aina erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta

tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle

10. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 20 vuorokautta ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa Espoossa 2.1.2015

Mervi Niemi, kokouksen puheenjohtaja

Erkku Kottonen, kokouksen sihteeri

Ritva Oljakka, pöytäkirjan tarkastaja

Katja Etelävirta, pöytäkirjan tarkastaja